BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NECA SNAKE ALIEN CHINA VER

Giá bán : 450,000 VND

NECA PREDATOR JUNGLE DEMON CHINA VER

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

DX RYUKI RIDE WATCH 2ND

Giá bán : 450,000 VND

DX RIDEWATCH DRIVE

Giá bán : 450,000 VND

NECA ALIEN QUEEN FACE HUGGER CHINA VER

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

NECA PREDATOR FALCONER CHINA VER

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

NON MARVEL LEGEND SCARLET WITCH

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 150,000 VND

NON MARVEL LEGEND BLACK WIDOW

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 150,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,452,006

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,852