BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX RYUKI RIDE WATCH 2ND

Giá bán : 450,000 VND

DX GAIM RIDE WATCH 2ND

Giá bán : 450,000 VND

NECA GODZILLA 2019 ATOMIC BLAST CHINA ...

Giá bán: 400,000 VND

Giá K/M: 350,000 VND

NECA GODZILLA 2019 CHINA VER

Giá bán : 350,000 VND

DX ROCKET PANDA FULLBOTTLE 2ND

Giá bán : 450,000 VND

DX RIDEWATCH DRIVE

Giá bán : 450,000 VND

NECA GODZILLA VS SPACEGODZILLA CHINA VER

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

NECA GODZILLA 2001 CHINA VER

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

DX TAKA GATLING BOTTLE SET

Giá bán : 450,000 VND

NECA GODZILLA 2001 ATOMIC BLAST CHINA ...

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

NECA GODZILLA 2001 CHINA VER.

Giá bán : 500,000 VND

NECA GODZILLA 1954 CHINA VER

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

NECA GODZILLA 1985 CHINA VER

Giá bán : 400,000 VND

NECA GODZILLA 2014 CHINA VER

Giá bán : 400,000 VND

  • Lượt truy cập: 38,275,882

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,619